تست شخصیت شناسی

تست شخصیتی

هر یک ار عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را خوب توصیف می کند. هدف از این آزمون شناسایی ویژگی ها و جنبه های ترجیحی شخصیت شماست. پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، فقط صادقانه جواب دهید. تعداد … سوال و مدت پاسخگویی ۵۰ ثانیه است.

You must specify a text.
You must specify a text.

دیدگاه ها بسته شده