سازش هاي شتابانه در آشنايي قبل از ازدواج

آشنايي قبل از ازدواج آشنایی پیش از ازدواج مشاوره ازدواج روانشناسی ازدواج مشاوره روانشناسی ازدواج جلسات آشنایی قبل از ازدواج آشنایی قبل از خواستگاری

آشنايي قبل از ازدواج

آشنايي قبل از ازدواج

سازش هاي شتابانه در آشنايي قبل از ازدواج

يكي از موارد اشتباهاتي كه درهنگام آشـنايي با طرف مقابل مرتكـب مـيشـويم ايـن اسـت كـه:

ارزشها،هدف ها ، رفتارها و خلق و خوی خود را به شتاب تغيير ميدهيم، تا به اصطلاح نشان دهیم که با شخص مقابل مان تفاهم و هماهنگی داریم

📍در آغاز آشـناشدن بـا چـشم بستن و كوتـاه آمـدن از مواردی كـه برايتان اهميت دارد،
به شدیت سعی می کنیم كه رابطه را حفظ كنيم.

📍هنگامی که متوجه خواهیم شد كه از عقیده ها ، طرز تفکر ، اخلاق ، احترام گذاشتن به علایق ما ،
به مذاق شخص طرف مقابل خوش نمي آيد،
امکان دارد كه براي عقیده ها، خلق و خوی و علايق خود چشم پوشی یا اهميت كمتري قائل شويم،
تا به طرف مقابل مان نشان دهیم در تفاهم داشت با یکدیگر برابری می کنیم

📍البتـه  همانطور كاملاً آشكار و متوجه  هستیم كه اين يك تفاهم ساختگی و قلابی می باشد.

🛋 ازدواج عجولانـه  معمـولاً در عوامل زير خود را نشان ميدهند:

الف ـ چشم بستن از باورها و ارزشهاي و عقاید خود :

💮هنگامی كه خواهان ازدواج با کسی هستیم ،باورها، طرز تفکر و عقايـد خـود مان را بـا طرف مقابل در ميان گذاشته و درباره ي باورها، طرز تفکر و عقايد او نيز موارد و اطلاعاتي بدسـت مـي آوريـم.

💮اما اگر در مواردی از ارزشها و نگرشهايمان از همطرازی كافي با ارزشهـا و طرز تفکرطـرف مقابل برخوردار نباشد،

ما تنها دو مسیر و راه در پیش رو داريم.

▪️اول اينكـه هدف ها و ارزشـهاي خـود مان را حفـظ كنيم

▪️و دوم اينكه براي رسيدن به آن فرد موردنظرمان از هدف و ارزشهاي خودمان چشم پوشي كنيم.

 

ب ـ کوتاه آمدن و جلوگیری کردن از علايق و ارزش ها و فعاليتهاي ضروری زندگی خود

💮سازشهاي که با عجله همراه است گاهي در مورد علايق شخصی  و فعاليتهاي شخص اتفاق می افتد.

ايـن كـار معمولاً به دو صورت انجام ميگيرد:

۱️⃣سلیقه های شخصي و كارهاي ضروری خودمان را رها ميكنيم، به خصوص اگر تصور کنیم كه بـراي فرد طرف مقابل، علايق و سلیقه كارهاي ما دارای اهمیت نیست و يا اينكه با آينده ي مشترك بین ما در تعارض است.

۲️⃣خود را غرق تصورات و كارهاي همسر آينده خود می پنداریم در صورتی كه خودمـان از آنهـا لذت نميبريم.

ج ـ دوری کردن از خانواده و دوستان:

💮ساختن از روی عجله  و کنار آمدن در مـورد ارتبـاط بـا خـانواده و دوسـتان نيـز بـه دو صورت رخ ميدهد:

▪️اگر همسر آینده مان با دوستان و اقوام ما راحت نباشد، وقت و زمان كمتري را با آنها خواهیم گذاشت.

▪️براي  خوشحال كردن همسرمان با كساني زمان خود را سپری کنیم كه از وقت گذاشتن با آنها لـذت نخواهیم برد.

🛋کوتاه آمدن ، مدارا و مصالحه در زندگي مشترک و زندگی زناشویی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است،

اما وقتي اين کوتاه آمدن زود هنگام و ناپخته و زودهنگام باشد و از شرايط یک انسان پخته به دور باشد،

تـأثير مخربـي در رابطه زناشویی خواهد داشت🛋

دیدگاه ها بسته شده