انواع اختلالات رفتاری درکودکان و نوجوانان که بسیار شایع اند

اختلالات رفتاری در کودکان اوتیسم اوتیسم چیست لکنت زبان لجبازی کودکان

اختلالات رفتاری در کودکان

اختلالات رفتاری در کودکان

انواع اختلالات رفتاری درکودکان و نوجوانان که بسیار شایع اند و امروزه باید بیشتر مورد توجه باشد

عبــــــارت است از:
الف:اتیســــــــــم
چهارنشانه غیرقابل تغییر وجوددارد
انزوای اجتماعی ،عقب ماندگی ذهنی،نقایص زبانی،رفتارهای کلیشه ای.
این کودکان از هرتماس اجتماعی کناره گیری میکنند.

ب:اختلال بیـــــــــش فعالی
بیش فعالی -کمبود توجه
اختلال شایع کودکان دبستانی میباشد.
نشانه ها: بی قراری افراطی،فراخنای توجه بسیارضعیف،رفتارفاقدسازمان و هدف،مشکل در پیگیری آموزش و به پایان رساندن تکالیف،مشکل در بیادآوردن کارشان..

 

ج:اختلال سلـــــــــــوکــــــــــ
نوعی از رفتارهای پرخاشگرانه که باپیامد جدی تر از بازی نافرمانی است.
این کودکان و نوجوانان به هنجارهای اجتماعی و قواعدرفتاری که متناسب با سن آنهاست ،بی اعتنایند.
پرخاشگرند،نزاع دارند ،داخل یاخارج ازخانه دزدی میکنند،دروغ میگویند ،افراد را تهدید میکنند،درسنین اولیه درگیر مسائل جنسی میشوند..

د:اختلال لجبـــازی-نافـــرمانی
کودک شیوه منفی گرایانه ،خصمانه و توام با نافرمانی درمقابل اشکال قدرت عمل می نماید.
نشانه های این اختلال:
جروبحث بابزرگسالان،بی اعتنایی به دستورات ،ایجادمزاحمت برای افراد ،سرزنش و بهم ریختن افراد..

د:اختلال تیــکــــــکــــ
فعالییتست حرکتی و صوتی که بطور ناگهانی ،سریع و نمودکننده ،غیرموزون و کلیشه ایست .
تیک حرکتی مانند پلک زدن،تکان دادن گردن،بالاانداختن شانه ،شکلک درآوردن ..
تیک صوتی مانند صاف کردن گلو،خرخرکردن،بالاکشیدن بینی،فین کردن
و آخرین اختلال دوران کودکی و نوجوانی

فوبــــــها(ترسهای مرضی)
نشانه های این اختلال شامل:
وجودترس آشکار و مداوم ازاشیا یا شرایط خاص .
این ترس باشرایط سنی ارتباط دارد.
اضطراب و ترس در کودکان بابیقراری،گریه،سفت کردن اعضای بدن ..

گاهی فوبی اجتماعی در کودکان و نوجوانان دیده میشود .
ترسهای شدید ازموقعیت اجتماعی ویژه‌ و پرهیز از آنهاست.
مانند ترس از صحبت در جمع ،تعاملهای اجتماعی،خوردن و نوشیدن حتی نوشتن در بین جمعیت ،استفاده از توالت عمومی،حضوردر بین افراد …

 

والدين آگاه باشيد:

 

کودکان در سنین پایین توانایی تحلیل دقیق مسائل را ندارند و ممکن است از بحث های والدین برداشت غلطی داشته باشند. خصوصا اگر بحث ها با خشم همراه شود، اثرات مخربی خواهد داشت. پس در حضور کودکتان بحث نکنید.

روانشناس:سپیده سادات نجات

دیدگاه ها بسته شده