آیا مهارت مدیریت دعوای زن و شوهر را دارید

دعوا زن و شوهر دعوا زن و شوهر در خواب

دعوا زن و شوهر

دعوا زن و شوهر

مهارت مدیریت دعوای زن و شوهر

💥به عنوان مثال؛ تصور كنيد كه هميشه، وقتي پدر علي به خانه ميرسـيد، شام گرم، آماده و خانه بسيار تميز بود،
زيرا مادر علي يك زن سنتي و تمام وقت در منزل بـوده و علايق اندكي در بيرون از خانه داشت.

🔘🔴علي ممكن است از همسرش مريم، انتظار داشته باشـد كه نقش “همسر و مادر” را آن طور كه او ميشناخت، داشته باشد.

ولي آيا مريم كه پا بـه پـاي همسرش يك شغل تمام وقت دارد، معتقد نيست
كه آنهـا بايـد در مراقبـت , تربیت كـودكان و انجـام كارهاي منزل به طور مساوي مشاركت كنند⁉️

🔘🔴از آن جايي كـه مفـاهيم آنهـا دربـاره نقـشهـاي جنسيتي رابطه زناشویی بسيار متفاوت است، ممكن است تعارض ايجاد شود.

لازم است همسران براي افـزايش درك و تحمل شان از تفاوتهاي موجود در اعتقادات شان، نقش هاي جنسيتي را مـورد بحـث قرار دهند

🔘🔴تكميل وظايف و نيل به اهداف يك عنصر لازم در همه رابطه زناشویی اسـت.

هنگـامي كـه وظـايف انجام نميشوند، همسران ممكن است ناكام و خشمگين شوند.

💥به عنوان مثال؛ هنگامي كه مريم نهايتاً پس از خشمگين شدن علي كارهايش را انجام دهـد،
ممكـن اسـت يـك الگـوي پاسـخي مخرب پرورش يابد.

🔘🔴اگر خشمگين شدن علي تنها چيزي است كه مريم را مجبـور بـه خـاموش كردن تلويزيون و تميز كردن خانه ميكند،

علي سرانجام تمايل پيدا خواهد كرد براي انجام هـر كار، خشمگين و عصبانی شود،
زيرا خشم تنها چيزي اسـت كـه كـارآيي دارد. زاينـدگي انـدك در روابـط ميتواند منجر به بازي دادن و تعاملات نامناسب زناشویی و تربیت کودک شود.

💥بـه عنـوان مثـال؛ علـي در سـاعت ۷/۰۰ بعدازظهر از دفتر به خانه مي آيد و به همسرش، كه مشغول خواندن يك كتاب روي كاناپه است،

ميگويد:” تا حالا زني به تنبلي تو توي عمرم نديدم، پس كي قراره شام بخوريم؟”
و تنهـا پـس از اين طعنه و كنايه است كه مريم از جايش بـر مـي خيـزد و مـشغول پخـتن شـام مـي شـود

دیدگاه ها بسته شده