دیالوگ های ماندگار همسرداری

?دیالوگ های ماندگار همسرداری:

سقف خونه که میاد پایین
روی سر همه خانواده خراب میشه
دیگه نمیپرسه کی کاره ای بوده کی نبوده
? شهرزاد

دیدگاه ها بسته شده