آزمون رضایت جنسی زناشویی

رضایت جنسی ارضای جنسی آزمون روانشناسی نیاز جنسی سکس درمانی همراز روانشناسی آنلاین همراز سلام

رضایت جنسی

رضایت جنسی

معرفی آزمون پرسشنامه رضایت جنسی (ISS) در سال ۱۹۹۲ توسط هادسون برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد.

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال است که آزمودنی باید میزان توافق خود را با هر یک از گونه ها با انتخاب یک مقیاس هفت درجه ای از “همیشه” تا “هرگز”انتخاب کند

شیوه نمره گذاری :

شیوه نمره گذاری پرسشنامه رضایت جنسی هادسون به صورت لیکرت ۷ درجه ای از ۱ تا ۷ است که:

برای پاسخ “هرگز” نمره ۱،
خیلی به ندرت “نمره ۲”،
“اوقات بسیار کمی” نمره ۳،
گاهی اوقات نمره ۴،
“غالبا” نمره ۵،
“اکثر اوقات” نمره ۶،
“همیشه” نمره ۷ در نظر گرفته میشود.

سؤالات شماره ۱، ۲، ۳، ۹، ۱۶، ۱۲، ۱۰، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۴ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

نمره هر فرد با جمع همه گویه ها و سپس تفریق آن با تعداد گویه های تکمیل شده توسط فرد و سپس ضرب این رقم در ۱۰۰ و سپس با تقسیم بر تعداد گویه های تکمیل شده ضربدر ۶ بدست می آید.

با انجام این کار نمرهای بین ۰ تا ۱۰۰ بدست می آید.

نمرات بالاتر نشان دهنده رضایت جنسی شخص پاسخ دهنده از همسرش خواهد بود و برعکس

دو نمره برش برای این اندازه گیری وجود دارد. اولین نمره از (۵+-) ۳۰ است. نمرات زیر این نقطه نشان دهنده ی عدم وجود یک مشکل بالینی قابل توجه است.

نمرات بالاتر از ۳۰ احتمال یک مشکل بالینی در رابطه زناشویی  قابل توجه را نشان می دهد.

نمره برش دوم ۷۰ است، نمرات بالای این نقطه تقریبا همیشه نشان می دهد که فرد در حال تجربه استرس شدید یا قابلیت آشکار شدن است به طوری که برخی ازانواع خشونت می تواند ملاحظه شود یا برای مقابله با مشکلات جنسی استفاده شود.

سوالات رضایت جنسی :

۱- من احساس می کنم که همسرم از زندگی جنسی مان لذت می برد
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

 

۲- ارتباط جنسی در زندگی ما خیلی پررنگ است
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۲- ارتباط جنسی برای من و همسوم مهیج و مفرح است
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۴- ارتباط جنسی با همسرم برای من یک امر عادی و روزمره است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۵- من احساس می کنم که ارتباط جنسی ما زشت و تنفرزا است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۶- زندگی جنسی ما یکنواخت و تکراری است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۷- ارتباط جنسی ما بسیار سریع و باعجله است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۸- من احساس می کنم که زندگی جنسی ما فاقد کیفیت است
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۹- همسر من به لحاظ جنسی تهییج شده است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۰- من از روش ها و تکنیک های جنسی که همسرم دوست دارد یا بکار می برد، لذت می برم.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۱- من احساس می کنم که همسرم تقاضای رابطه جنسی بیش از حد از من دارد.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۲- من فکر می کنم رفتار جنسی ما فوق العاده است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۳- دل مشغولی همسرم در مورد روابط جنسی بسیار زیاد است
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۴- من سعی می کنم از برخورد جنسی با همسرم اجتناب کنم
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۵- همسر من به هنگام روابط جنسی بسیار خشن و بی رحم است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۶- همسر من یک شریک جنسی فوق العاده است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۷- من فکر می کنم که در روابط ماء رفتار جنسی یک عملکرد طبیعی است
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۸- هنگامی که من نیاز به ارضای جنسی دارد، همسرم تمایلی نشان نمی دهد.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۱۹- من احساس می کنم که زندگی جنسی ما، روابط ما را واقعأ تقویت می کند
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۲۰- ظاهرأ همسرم از مواجهه جنسی با من اجتناب می کند.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۲۱- برای من آسان است که به وسیله همسرم به تحریک جنسی برسم.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۲۲- من احساس می کنم که همسرم را به لحاظ جنسی خشنود و راضی می کنم.

الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۲۳- همسر من به نیازها و تمایلات جنسی من بسیار حساس است.
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۲۴- همسر من مرا از نظر جنسی ارضا نمی کند
الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

۲۵ – احساس می کنم که زندگی جنسی من خسته کننده است

الف -همیشه
ب- اکثر اوقات
پ- غالبا
ج -گاهی اوقات
د – اوقات بسیار کمی
ه -خیلی به ندرت
خ-هرگز

دیدگاه ها بسته شده