فرق بین روانشناس خانواده و غیر روانشناس

روانشناس ومشاور خانواده مشاور روانشناسی دکترروانشناسی دکتر روانشناسی روانشناس مشاوره مرکز مشاوره ازدواج

روانشناس ومشاور خانواده

روانشناس ومشاور خانواده

فرق بین روانشناس خانواده و غیر روانشناس

فرق بین روانشناس خانواده و کسی که روانشناسی خانواده نمی داند
این است که روانشناس خانواده به فرایند مشکل خانواده توجه می کند،
اما غیر روانشناس به محتوای مشکل خانواده توجه می کند.
این یعنی چه؟ با چند مثال نشان میدهم.

مثال ۱

غیر روانشناس:

می بیند که خواهر ۱۷ ساله، مدام با خواهر ۷ ساله دعوا می کند، بنابراین شروع به نصیحت و توصیه به خواهر بزرگتر می کند(توجه به محتوای مشکل).


روانشناس خانواده:

می بیند که وقتی دو خواهر در خانه تنها هستند، خیلی با هم دوستند، اما وقتی مادرشان به خانه می آید، کودک ۷ ساله به پشتیبانی معنوی و کلامی مادرش، برای خواهر بزرگترش شاخ و شانه می کشد و دعوا. روانشناس خانواده به مادر خانه میگوید که خودت را کنار بکش و از خواهر کوچکتر دفاع نکن، مشکل این دو حل میشود(توجه به فرایند).

مثال۲


غیر روانشناس:

می بیند که مرد خانه، با خانمش کم حرف می زند و بیشتر سکوت میکند و کناره گیری می کند و زنش شاکی است که چرا با من کم حرف می زنی. بنابراین غیر روانشناس شروع می کند به نصیحت مرد خانه که بیشتر تعامل داشته باشد و حرف بزند(توجه به محتوای دعوا).
رواشناس خانواده: می بیند که زن مدام نق می زند و شکایت میکند و…مرد به مرور دریافته که اگر کمتر حرف بزند و وارد بحث های خانم نشود، راحت تر است، بنابراین روانشناس به خانم میگوید که دست از نصیحت و انتقاد بردارد و شنونده فعال و خوبی باشد و تایید کننده و تشویق کننده مرد باشد، تا به مرور مرد مثل بلبل حرف بزند(توجه به فرایند دعوا).

مثال۳


غیر روانشناس:

می بیند که پدر دعوای دختر ۴ ساله اش میکند و با دخترش رفتار بدی دارد و مادر از دختر دفاع می کند و با شوهر بحث میکند که با دخترت مهربانتر باش و…، غیر روانشناس شروع به نصیحت پدر خانواده می کند که با دخترش مهربان تر باشد و حرف خانم خانه را گوش دهد(توجه به محتوای مشکل).


روانشناس خانواده:

روانشناس خانواده به مادر می گوید که وقتی پدر خانواده از دخترت اشکال گرفت تو از شوهرت حمایت کن و بگو: دخترم حق با بابات هست، وقتی خسته هست نرو باهاش بازی کن…یا حداقل وقتی پدر و دختر دعوایشان است چیزی نگو…به مرور خواهی دید که رابطه پدر و دختر خوب خواهد شد.
همچنین زن نیز تلاش کند که روابط خود را در زمینه های دیگر با همسرش بهتر کند.
در واقع دختر شده است سپر بلای خانواده، یعنی دو زوج با هم مشکل داشتند
و موضوع دعوا خانواده  خود را به بچه منتقل کرده اند _توجه به فرایند مشکل

دیدگاه ها بسته شده