مشکل معمول و روزمرگی زندگی زناشویی

روزمرگی زندگی زناشویی مشاوره دعوای زناشویی دعوای زناشویی راههای جلوگیری از دعوای زناشویی دعوا زن و شوهر و کتک کاری دعوا زن و شوهر

روزمرگی زندگی زناشویی

روزمرگی زندگی زناشویی

قالبهای حل تعارض
مشکل معمول و روزمرگی زندگی زناشویی شما
در کدام یک از قالبهای زیر قرار می گیرد و قابل حل است:

۱⃣قالب اول:انجام حد وسط: مثلاً نه مبل یک میلیونی تو، نه مبل سه ملیونی من، مبل دو ملیونی بخریم.

 

۲⃣قالب دوم:انجام نوبتی وظایف تربیت فرزند: این جمعه تو بچه ها را نگه دار،
تا من با دوستانم بروم کوه و هفته آینده من بچه ها را نگه میدارم، تو برو شهرستان نزد مادرت.

 

۳⃣قالب سوم: این در مقابل آن: تو در کار آشپزی و آشپزخانه دخالت نکن،

منم در کار مغازه تو. یا وقتی من رانندگی میکنم، به روش خودم رانندگی میکنم

و وقتی تو رانندگی میکنی به روش خودت رانندگی کن.

 

۴⃣قالب چهارم: اول تو انتخاب کن:

کارها و وظایف را مشخص می کنیم و سپس دو قسمت میکنیم و به همسرمان می گوییم:

اول تو انتخاب کن. مثلاً درس دادن بچه ها هست، نظافت منزل هم هست.

اول تو بگو، کدامش را می خواهی انجام بدهی؟

 

۵⃣قالب پنجم: با هم کار را انجام می دهیم:

مثلاً با هم اتومبیل را می شوییم و سپس با هم به خرید میرویم.

یا باهم منزل را تمیز می کنیم و با هم به سر کار می رویم.

 

۶⃣قالب ششم: بخشی از خواسته من و بخشی از خواسته تو: مثال: ابتدا خانه مادرت می رویم، اما دو ساعت بیشتر نمی مانیم ولی در عوض نهار خانه مادر من باش.

 

۷⃣قالب هفتم: دوره آزمایشی: مثال اول: یک ماه برو در یک مغازه لباس فروش کار کن، اگر خوشت آمد، بگو سرمایه گذاری کنیم. مثال دوم: آزمایشی یک ماهی در طول تحصیل تلوزیون را برداریم، اگر در نمرات بچه ها اثر داشت، آن را ادامه دهیم.

 

۸⃣قالب هشتم: راه حل جانبی: همسرت به تو اجازه ادامه تحصیل را نمی دهد، اما با او موافقت کن که بتوانی مستقلانه یک شغل در نوبت صبح در بیرون از منزل داشته باشی. یا همسرت موافق رفتن تو به باشگاه بدن سازی نیست، اما می توانی با او موافقت کنی که به کلاس آرایشگری بروی.

 

🌺در هر کدام از این قالبها، انعطاف پذیری هر یک از زوجین، در دعوای زناشویی حرف اول را می زند

دیدگاه ها بسته شده