روش کاهش داد زدن و سر و صدا کردن همسر

?روش کاهش داد زدن و سر و صدا کردن همسر
✍️شما در مقابل دادن زدن او به آرامی و متانت صحبت کنید، داد زدن او پس از چند جلسه کاهش خواهد یافت. در واقع علت داد زدن او، بلند صحبت کردن شماست یا بد موقع صحبت کردن، یا یک مسئله را مدام تکرار کردن و غر زدن یا عدم رعایت سلسله مراتب قدرت و تصمیم گیری در خانواده است

دیدگاه ها بسته شده