تأثير صراحت بر رابطه زناشویی بین زوجين

صراحت در رابطه زناشویی زناشویی روانشناسی زندگی رابطه زناشویی دعوازناشویی زندگی زناشویی

صراحت در رابطه زناشویی

صراحت در رابطه زناشویی

تأثير صراحت بر رابطه زناشویی بین زوجين ؟
دایره های ارتباطي مثبت و منفی

مطالعه اي بر روي ۱۵۰،۰۰۰ زوج (اولسون، ۱۹۹۷ ) آشكار كرد كه چرخه گفتگويي مثبت شامل صراحت و اتكا به خود است و چرخه گفتگويي منفي با اجتناب و تسلط همسر مشخص مي شود (اولسون، ۱۹۹۷ ). تعاريف صراحت، اتكا به خود، اجتناب و تسلط همسر به صورت زيرند:

صراحت : یعنی قادر و توانا بودن فردی برای ابراز داشتن احساسات و آروزوها نسبت به همسر می باشد

اتكا به خو د:

بیان می کند که شخص در مورد خود به چه طریقی احساس و تفکر می کند ، و توانايي كنترل امور در زندگي است.

اجتناب:

تمايل فرد براي به حداقل رسا ندن مسايل و امتناع از مقابله با مشكلات به صورت مستقيم است.

تسلط همسر:

احساس يك همسر از ميزان سلطه طلبي و كنترل گري همسرش است.در يك چرخه گفتگويي مثبت، همان طور كه فرد با همسرش صريح تر مي شود، احساس خود اتكايي آنها بيشتر مي شود.

اين امر تا حدودي به اين دليل رخ می دهد كه صراحت، افراد را جهت ابراز خواسته هاي شان از ديگري توانمند تر مي سازد. افراد هر چه بيشتر به آن چه مي خواهند، برسند، احساس خود اتكايي بيشتري مي كنند و همان طور كه خود اتكايي بيشتري كسب ميكنند، براي صراحت بيشتر، مشتاق ميشوند

۱- Assertiveness
۲- Self Confidence
۳- Avoidance
۴- Partner- Domin.anc e
در يك چرخه گفتگويي منفي، همان طور كه فرد از تصميم گيري ها اجتناب مي كند، ديگري مسلط ترمي شود. همان طور كه يك همسر مسلط تر م ي شود، ديگري بيشتر كناره مي گيرد . تركيب واجتناب و تسلط همسر چرخه گفتگوي منفي را خلق ميكند.پژوهش ها در يافته اند، ازدواج هايي كه در آن هر دو همسر ، صريح و خود اتكايند، ازدواج هاي بسيار خرسندي هستند. بالعكس، ازدواج هايي كه در آنها يك همسر مسلط و ديگري اجتناب گر است، ازدواج هاي ناخرسندي هستند..

دیدگاه ها بسته شده