آیا عشق درست کننده همه چیز است

عشق چیست انواع عشق ازدواج موفق رابطه عاشقانه

عشق چیست

عشق چیست

آیا عشق درست کننده همه چیز است

نخستين جرقه شكل گيري يك رابطه عاشقانه ديدارست.

هنگامي كه دو نفر همديگر را مي يابند جذابيت هاي جسماني، كلامي، رفتاري و…

سبب مي شود علاقمندي شكل گيرد و با تكرار ديدارها دلبستگي ها و البته وابستگي ها تقويت مي شود.

در يك رابطه سالم با پيشرفت رابطه داد وستدها بيشتر و لذت بخش تر مي شود

طوري كه هر دو طرف با تقويت ويژگي هاي همديگر و احترام به فرديت ها رابطه را ماندگارتر مي كنند، اما هميشه اين گونه نيست.

 

اگر معشوقه شما شخصيتي شكاك و بي اعتماد باشد،هر چند در شروع شخصي خاص ،

نگاه دارنده و بسيارعلاقمند و مراقب نشان مي دهد،

اما با پيشرفت رابطه و گذر زمان كه صميميت بيشتر مي شود ويژگي هاي شخصيتي و پويايي هاي رواني وي دردسر ساز مي شود.

از آنجايي كه فرد شكاك در دوره هاي تحول كودكي  به اطرافيان اعتماد نكرده و در ناامني بوده ست، در بزرگسالي از رابطه صميمانه هراس دارد و هر چقدر كه شما به دنبال صميميت بيشتر باشيد، از سوي او يك اعلام خطر و حمله تلقي مي شود و فاصله خود را ممكن ست بيشتر كند. شك و عدم اعتماد معشوقه شكاك همواره هست و پاياني ندارد و اين بزرگترين آفت رابطه شما خواهد بود. او گمان مي كند ابرازمحبت ها و فعاليت هايي كه شما نثارش مي كنيد در جهت وارد شدن به حيطه هاي شخصي و گرفتن نقطه ضعف از اوست. از اين رو بعد از ماه ها و سال ها در خواهيد يافت كه سرمايه گذاري رواني عاطفي اجتماعي شما راه به جايي نبرده ست، مورد اعتماد وي قرار نگرفته ايد و هنوز در اول راه رابطه با او قرار داريد. از اين رو پيشنهاد مي شود اگرمعشوقه شكاك خود را هنوز دوست داريد و به دلايل شخصيتي خويش-اين كه چرا عاشق چنين شخصيتي شده ايد-،اجتماعي و خانوادگي رابطه را ادامه مي دهيد واقع بين باشيد،سخت نگيريد،انتظارات خويش را تعديل كنيد و معشوقه شكننده و غرولندي خويش را بپذيريد.

دیدگاه ها بسته شده