نکات زناشویی ۲

نکته زن روانشناسی زناشویی تست روانشناسی زناشویی روانشناسی زناشویی تلگرام روانشناسی جنسیتیاشویی رابطه جنسی طلاق روابط زناشویی آموزش روابط زناشویی نیازجنسی

نکته زناشویی

نکته زناشویی

نکته زناشویی :۱۳
در روابط خارج زناشویی، فرد درد و دل های خود را به فرد غریبه می گوید

و آرام می شود و فرد غریبه نیز، خود را شنوا، همدرد، حساس، دلسوز، خیرخواه و دانا نشان می دهد و وابستگی هر روز بیشتر می شود.

نکته: ۱۴

در خارج از روابط زناشویی، فرد نیازی نمی بیند که با همسر خود سازش نماید و اعتماد به نفس کاذب و محاسبات اشتباه، برای گرفتن طلاق افزایش می یابد.

نکته:۱۵

زنان و مردان به این خاطر به روابط خارج از زناشویی می پردازند که به آرامش بیشتر برسند،
اما دقیقاً عکس آن اتفاق می افتد، یعنی آرامش کمتر، اعصاب خوردی بیشتر و کلافگی روز افزون.

نکته:۱۶

کل فرایند روابط خارج از زناشویی، باعث افزایش ناراحتی بیشتر می شود نه آرامش بیشتر. پس اگر از همسرتان دلخور و عصبای هستید، با ارتباط فرازناشویی با یک فرد غریبه ناراحتی تان را بیشتر نکید.

نکته:۱۷

در موقع دعوا و خشونت، با انواع ترفندها، سعی کنید که رابطه جنسی اتفاق بیافتد، رابطه جنسی، یکی از روشهای کاهش تنش و حل تعارض با همسر است.

نکته: ۱۸

برای تغییر احساسات، رفتارت را عوض کن.
احساسات یعنی: بی حسی، بی علاقگی و نفرت.
رفتار یعنی: تایید، حمایت و تشویق بجای سرزنش، غر زدن،شکایت کردن و عمل به وظایف و قوانین.

نکته: ۱۹
روابط بین بیشتر انسان ها بر اساس نیاز ها و ضعف ها است نه بر اساس ویژگی های خاص و خوب در طرف مقابل. ما دیگران را به خاطر خودمان و نیازهای خودمان دوست داریم، نه به خاطر خودشان.

نکته: ۲۰
آیا دیده اید که عاشق به معشوق بگوید: با او ازدواج کن نه با من، که شرایط او بهتراست؟ نه؛ در این شرایط اگر عاشق بر چهره معشوق اسید نپاشد؛ به فحش و توهین و بی معرفت و بی وجدان گفتن، قناعت کرده است.

 

نکته:۲۱
ما عاشق کسی می شویم که نیازهای ما را(مانند نیاز به احترام، هم صحبتی، تایید و نیاز مالی، نیاز جنسی، پرستیژ اجتماعی و ضعف های شخصتی)، بهتر تامین می کند. عشق آسمانی نیست، زمینی است.

برای مطاللعه نکات زناشویی شماره یک رو نکات زناشویی کلیک کنید

دیدگاه ها بسته شده