روز روانشناس و مشاور مبارک

نهم اردیبهشت، روز روانشناس و مشاور،
بر همکاران فعلی و آتی مان که سعی دارند
تا درد انسانها به رنج تبدیل نشود و با وجود همه دردها، زندگی موثری در راستای ارزشهایشان داشته باشند
مبارک باد.

روابط عمومی همراز سلام

دیدگاه ها بسته شده