۴بعد شخصیت زنان از دیدگاه “گوستاو یونگ”

همسرشناسی و همسریابی همسرشناسی همسریابی آموزش همسرداری

همسرشناسی و همسریابی

همسرشناسی و همسریابی

۴بعد شخصیت زنان از دیدگاه “گوستاو یونگ”

زن امروزی شدیداً به سوی جنبه “آمازون” شخصیتش متمایل شده است،
او به سوی قدرت و در ضدیت با عشق جهت‌گیری کرده است.

“مادری” را به تعویق می‌اندازد، با “مادونا” که از مد افتاده، در تماس نیست و از “معشوقه” فقط به قصد کامجویی جنسی استفاده می‌کند.

یک زن ۴ نقش اصلی یا ۴ بعد شخصیتی دارد که :

هر زنی آن را با خود به دنیا می آورد. اما در دنیای امروز تناسب این ۴ بعد شخصیت به هم خورده است.

یونگ روانشناس بزرگ آنها را”Archetype” یا “کهن الگو” می نامد.

 

۱️⃣معشوقه

میل به زیبایی و زیبا بودن، توجه به جنبه های جنسی، عاشقانه ها و….
“معشوقه” جنبه ای از زن است که مردان همواره آنرا ستایش و تحسین کرده اند.

 

۲️⃣ مادر

حامی و سرپرست است. او نه تنها فرزندانش را بزرگ می‌کند،
بلکه سایرین و خویشاوندان، دوستان مؤنث و همسر را هم می‌پرورد.

 

۳️⃣ آمازون

ویژگی های مردانه ی درون یک زن.
زن آمازون فزون خواه است، ابراز وجود می‌کند، هدف‌دار و متکی به نفس و خودکفا است، او به سوی قدرت و در ضدیت با عشق جهت‌گیری کرده است. مادری را به تعویق می‌اندازد، با مادونا که از مد افتاده، در تماس نیست و از معشوقه فقط به قصد کامجویی جنسی استفاده می‌کند.
زن آمازون، سلطه جوست، مردها را می ترساند. استقلال و برخورد ستیزه‌جویانهء زنان، در مردان احساس عجز و ناتوانی به وجود می‌آورد.
اشتیاق مرد به ادامه رابطه، وقتی صادقانه و خالصانه احساس نکند که زن به او نیازمند است، رو به زوال می‌گذارد.
زنی که فقط مردانگی خود را زندگی کند، کم کم از هویت اصلی خود فاصله می گیرد.

 

۴️⃣مادونا(بانو)

این نوع زن در پی کسب عظمت برای خود نیست، او ترجیحاً مرد را در زندگی به سوی عظمت می‌کشاند و بی هیچ قید و شرطی از تلاش وی در جستجوی کسب خرسندی و موفقیت حمایت می‌کند.
مهم‌ترین بخش غالب مادونای زن، وفای به عهد اوست. او مرد را در ثروت یا تنگدستى، در خوشی یا ناخوشی می‌پذیرد.

دیدگاه ها بسته شده