۱۰ ویژگی کودک سالم و سازگار از دید آدلر

۱۰ ویژگی کودک سالم و سازگار

۱۰ ویژگی کودک سالم و سازگار از دید آدلر

۱۰ ویژگی کودک سالم و سازگار از دید آدلر

احساس تعلق دارد و همکاری می کند
کودک دلگرم است
دیگران را دلگرم می کند
اهداف مورد پذیرش اجتماعی دارد
به دیگران علاقمند است
بردبار و شکیبا است
به گروه فکر می کند
تلاش مدار است
به حقوق دیگران احترام می گذارد
احساس ارزشمندی می کند

احساس تعلق دارد و همکاری می کند
دلگرم است
دیگران را دلگرم می کند
اهداف مورد پذیرش اجتماعی دارد
به دیگران علاقمند است
بردبار و شکیبا است
به گروه فکر می کند
تلاش مدار است
به حقوق دیگران احترام می گذارد
احساس ارزشمندی می کند

احساس تعلق دارد و همکاری می کند
دلگرم است
دیگران را دلگرم می کند
اهداف مورد پذیرش اجتماعی دارد
به دیگران علاقمند است
بردبار و شکیبا است
به گروه فکر می کند
تلاش مدار است
به حقوق دیگران احترام می گذارد
احساس ارزشمندی می کند

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها بسته شده