چه قدر در ازدواج تان وفادار هستیدآزمون ذیل را انجام دهید

وفاداری در ازدواج | مشاوره ازدواج

وفاداری در ازدواج

وفاداری در ازدواج

چه قدر در ازدواج تان وفادار هستیدآزمون ذیل را انجام دهید

پرسشنامه وفاداری در ازدواج

روایی و پایایی پرسشنامه

برای روایی این پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد.

بدین ترتیب که نسخه اولیه این پرسشنامه در اختیار ۱۰ نفر از کارشناسان امور جوانان و ازدواج  برای کسب ازدواج موفق قرار گرفت و براساس نظر کارشناسان، سوال های نامتجانس و دوپهلو مورد ویرایش قرار گرفت و در نهایت مورد تایید آنها قرار گرفت

و به طور آزمایشی، بر روی ۵۰ نفر اجرا شد. سپس با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی این پرسشنامه برابر ۰ / ۸۹ محاسبه شد که ضریب بالایی را نشان می دهد.

هنجاریابی پرسشنامه ر این پرسشنامه در مناطق مختلف ایران، فرانسه و کانادا هنجاریابی شد.

نتایج حاصل از برگزاری این پرسشنامه در فرهنگ های مختلف در این کشورها نشان داد که این پرسشنامه نسبت به فرهنگهای مختلف تاوابسته است و در فرهنگهای مختلف قابل استفاده میباشد

مشاوره ازدواج همراز سلام ،‌آزمون ذیل را انجام دهید :

۱- دلم می خواهد همیشه کنار همسرم باشم.                       بله               خیر

۲-زندگی بدون همسرم معنا ندارد.                                          بله               خیر

۳- همیشه به خواسته های همسرم عمل می کنم                بله               خیر

۴- فقط به خوبی ها و موارد مثبت همسرم توجه می کنم       بله               خیر

۵- آماده هستم که همه مسئولیت اعمال و رفتار همسرم را بر عهده بگیرم.   بله               خیر

۶- بیشتر اوقات به همسرم فکر می کنم.                                                        بله               خیر

۷- خوشبختی را در ازدواج کردن و متاهل بودن می بینم                                  بله               خیر

۸- بدون قید و شرط به همسرم احترام می گذارم                                            بله               خیر

 

نمره گذاری مشاوره ازدواج

برای نمره گذاری این پرسشنامه به گزینه های (بلی ) ۱ امتیاز و به گزینه های (خير) ۰ امتیاز تعلق می گیرد.

بنابراین نمره نهایی این پرسشنامه می تواند از ۰ تا ۸ در نوسان باشد.

هر چقدر نمره های بالاتری در این پرسشنامه بدست بیاید؛ به معنای کمتر شدن وفاداری در ازدواج است.

زیرا پاسخ مثبت به گزینه های این پرسشنامه حاکی از تفکر غیرمنطقی و بیمارگونه آزمون شونده نسبت به وفاداری در ازدواج است.

نمرات ۰ تا ۲ نشان دهنده وفاداری بالا
نمرات ۳ تا ۵ نشان دهنده وفاداری متوسط
نمرات ۶ تا ۸ نشان دهنده وفاداری پایین می باشد.

این پرسشنامه برخلاف ظاهر ساده و غیر پیچیده آن، بسیار حرفه ای و فریبنده ساخته شده است و از حساسیت بالایی برای استفاده در موارد بالینی برخوردار است.

پاسخهای منفی در این پرسشنامه نشان دهنده تفکر منطقی فرد است و در بررسی بالینی نشانه ای از اختلالات روانی محسوب نمی شوند،

اما پاسخ های مثبت به پرسش های این پرسشنامه، نشانه هایی از اختلالات روانی محسوب می شوند که با توجه به ترتيب پرسش ها به این شرح می باشد: ۱- وابستگی شدید ۲-وابستگی شدید ۲ عدم استقلال فکری ۴آرمان گرایی ۵- کمال گرایی افراطی ۶- وسواس فکری ۷- آرمان گرایی ۸- عدم استقلال فکری

 

دیدگاه ها بسته شده