معیاری انتخاب همسر

انتخاب همسر معیارانتخاب همسر معیار انتخاب همسر سایت انتخاب همسر انتخاب همسر وازدواج

انتخاب همسر

انتخاب همسر

?نکته یک

معیارهای انتخاب همسر
✍️سطح تحصیلات: ترجیحاً یک فاصله تحصیلی بیشتر نباشد، یعنی یکی لیسانس بود، دیگری دیپلم یا فوق لیسانس بیشتر نباشد.

?نکته:دو

معیارهای انتخاب همسر
✍️سطح تحصیلات: اگر شما لیسانس بودید و خواستگارتان سیکل بود، اما می تواند مسائل جامعه را خوب تحلیل کند و قدرت بیانی خوبی دارد و در کارش هم موفق است، مشکلی نیست.

?نکته:سه

معیارهای انتخاب همسر
✍️سطح تحصیلات: حتی در رشته تحصیلی نیز هماهنگی بهتر است مثلاً یک پزشک با یک پرستار ازدواج کند بهتر است که تا با یک مهندس ازدواج کند.

?نکته: چهار

معیارهای انتخاب همسر
✍️قومیت: تفاوت های قومیت باعث اختلاف می شود. ترک با ترک، لر با لر و فارس با فارس ازدواج کند،
حتی بهتر است یک عشیره خاص از لر، با همان عشیره از قومیت لر ازدواج کند.

?نکته :پنج

معیارهای نتخاب همسر
✍️وضعیت اقتصادی: اگر وضعیت اقتصادی افراد جامعه را ۱۷ طبقه کنیم، زوجین باید بیشتر از ۲تا ۳ طبقه فاصله نداشته باشند، البته اگر داماد پشتکار داشته باشد ۵ تا ۶ طبقه پایین ترش نیز قبول است.

?نکته:شش

معیارهای انتخاب همسر
✍️ زیبایی: زیبایی هر دو زوج در یک سطح باشد. البته اگر زن کمی زیباتر باشد بهتر است و همچنین قد مرد بلند تر باشد، زن قدبلند تر, واقعاً مشکل زاست.

?نکته: هفت

معیارهای انتخاب همسر
✍️فاصله جغرافیایی: ازدواج دو غیر همشهری احتمال طلاق را خیلی بالا می برد و یک رنج دائمی است. تا کی می توانی او را در شهر خود نگه داری، پنج سال؟ ده سال؟ بالاخره باید بروی و آنجا در کنار مادرش زندگی کنی.

?نکته : هشت

معیارهای انتخاب همسر
✍️تفاوت مذهبی: از نظر مذهبی افراد را به ده طبقه _از خیلی مقید تا بی اعتقاد_ تقسیم کنید. بهتر است فاصله زوجین بیش از دو طبقه نباشد. حتی یک زن بسیار مقید مذهبی(طبقه ۹)با یک مرد مذهبی پایین تر(طبقه ۶) نیز به مشکل بر می خورد.r

دیدگاه ها بسته شده