برخی از موارد عمومی دروغگویی همسران

دروغگویی همسران

دروغگویی همسران

برخی از موارد عمومی دروغگویی همسران 👇

۱⃣اولین دلیل اثر گذار که بر رفتارمان  تاثیر گذاشته به تجربه های زمان بچه گی مان بر میگردد.

پس در زمان کودکی مان چنانچه در خانواده دروغ فراوان بوده است .  پس در آن خانواده امان دروغ پذیرفته شده باشد

و اکثر مواقع دروغ گفتن با ، مخفی کردن واقعیت با تشویق مجدد همراه شود.

آنچه شخص از خانواده خود یاد گرفته تاکید بر این موضوع داشته که دروغ  گفتن کاری آسان و حتی خیلی هم کار بدی نبست یا می تواند عملی برای مجدد انجام دادن آن را پذیرفته شده باشید!

۲⃣ضعف در مهارت و آموزش های ارتباطی در میان زن و شوهر
در رابطه زناشویی دومین دلیل مهم و اثرگذار بر دروغگویی همسران به حساب می آید.

در مواقعی  که زن و شوهر نتوانسته ارتباط صحیح کلامی یا غیرکلامی در زندگی مشترک با هم داشته باشند

و احساسات زناشویی خود را به طریق درستی بیان کنند؛  به همین دلیل ترس عاملی خواهد شد تا فرد خواسته ها و نیازهایش را بتواند در پشت دروغهایش مخفی کند.

درست همان زمانی که از انتقاد  کردن و سرزنش  کردن طرف مقابل  ترس و واهمه دارد.

یا هنگامی که فرد خودش  را به اندازه و میزان کافی قبول ندارد. یا موقعی که  به همسر خود بیش از اندازه و حد وابسته است
و  تصور و ترس جدایی یا از دست دادن شریک زندگی ش او را رهایش نمی کند.

۳⃣ فرد خود را شخصی ضعیف و بی ارزش دانسته و فکر دهنی او بر این اصل استوار است که در همه حال و زمان قربانی ظلم دیگران است. این اشخاص اکثرا نه تنها خود شخص دروغ گو است. بلکه کار او هم پروش دادن همسر دروغ گو می باشد.

۴⃣ اثر گذاری دلایل محیطی به مانند دلایل اقتصادی یا اجتماعی تا دخالتهای یک شخص سوم در زندگی زناشویی

۵⃣  اختیارات و امتیازاتی که به او در رابطه تان داده اید تا او برای توجیه خودش  استفاده کند.

دیدگاه ها بسته شده