روش های از هم پاشیدن زندگی مشترک

زندگی مشترک و رابطه زناشویی

زندگی مشترک و رابطه زناشویی

زندگی مشترک و رابطه زناشویی

راههای فروپاشی زندگی مشترک و رابطه زناشویی

اکثر این مسیر های اشتباه را در ادامه مطالعه تا با پرهیز کردن شما جزو كسانی نباشید

كه زندگی زناشویی شان به سوی نابودی پیش میرود:

۱️⃣ سرسختانه و مرتب خود حق را به نفع خود دانساه ، حتی مواقعی كه دلایل كافی در اختیار ندارند.

۲️⃣ هیچ وقت عذرخواهی نکرده، حتی مواقعی كه به خودشان هم اثبات شده كه اشتباهی از طرف آنها سر زده است.

۳️⃣ خطاهای واشکالات  شریك زندگیشان را بدون چشم پوشی و ظالمانه، حتی در حضور افراد غریبه بازگو میكنند.

۴️⃣ با اعتصاب ادعا میكنند كه از هدف های شریك زندگیشان بهتر از خود آنها آگاهند.

۵️⃣ تصور می کنند شریك آنها باید همیشه نیازهایروحی و جسمی آنها را درك كند

و از خواسته‌ها و افكارشان آگاه باشد و بدون نیاز به زبان آوردن
درخواست خود بلافاصله این نیازها و خواسته‌ها را مهیا سازد.

۶️⃣ نایاز های اولیه همسر خود را نادیده میگیرند و بر اولویتهای خود اصرار میكنند.

۷️⃣ نیازجنسی خود و همسرشان را كاملا یكسان و مشابه  تصور میكنند
و به هیچ عنوان زیر بار تغییر رفتاری نرفته یا می پندارند كه ممكن است نیاز همسرشان متفاوت  باشد.

۸️⃣ بلافاصله از هر رنجشی، خشم خود را ابراز میكنند.

۹️⃣ پشت سر هم در حال شناسایی عیب و كاستیهای شخصیتی و اسرار درون خانوادگی همسر خود هستند

تا از این عیب و كمی ها برای موفقیت در دعوا بین خود استفاده كنند؛ بویژه موقعی كه از لحاظ منطقی در گفت‌وگو کم میارند.

🔟 از حس عذاب وجدان و اینکه گناه کارن برای بازی گرفتن همسرش بهره گرفته تا به هدف خود یا مجازات  کردن همسرشان دست پیدا کند.

👌فقط بدی ها و معایب شریک زندگیش را دیده و بازگو میكنند اما خوبیها و حسن های مثبت را به زبان نمی راند.

👌 به هیچ عنوان از حرف خود كوتاه نمی آیند ودعوایشان را آنقدر كش میدهند تا همسرش محیط بیرون را به خانه ترجیح دهد.

👌 هیچ عنوان موارد  گذشته را رها نکرده و مرتب و مكرراً آن را بیان و بازآفرینی میكنند.

👌 قول و وعده میدهند اما به آنها عمل نمی کنند.

👌 دو رنگی و تظاهر  و چاپلوسی یكی از ویژگی مهم شخصیت آنها به شمار میرود.

👌 تاكید  بر مطلبی کرده كه خودش قصد بیان آن را داشته اما مطلب و سخن های همسرشان را بی‌اهمیت پنداشته و بر همین اساس مدام حرفه مسرش را قطع میكنند تا حرفهای خود را بیان کنند.

👌 طوری وانمود کرده که حرفهای همسرش را كاملا متوجه شده‌ حتی اگر هیچ چیز از صحبت ها و کلامش را نفهمیده باشند.

👌 طوری رفتار کرده كه گویا اصلا مرتكب اشتباهات ذكر شده نشده‌اند و این همسر و شریك زندگی شان است كه مرتب اشتباه میكند و باید خود را تغییر دهد.

دیدگاه ها بسته شده