با پرخاشگری کودکان چه باید کرد

پرخاشگری کودکان

پرخاشگری کودکان

پرخاشگری کودکان

با پرخاشگری کودکان چه باید کرد؟

🛑 در مورد کودکان که حالت تهاجمی دارند همیشه رفتارهای مربی ها، پدر و مادرها بسیار اهمیت دارد.

حتی می توان با تاکید بیان کرد که روش رفتار ما مربیان و اولیا باعث خشونت های متفاوت در نزد کودکان می شود.

🛑 بعضی از پدر و مادرها و مربی ها مایل اند خیلی سخت همه چیز را کنترل کرده و بسیار قدرت طلب اند.

این گروه از اولیا و مربیان به دنبال روش هایی که از همه آسان تر است گشته و هزاران قانون دارند:

ندو!! صدا در نیار!! بشین!! پاشو! !ساکت باش!! چرا اینجور ایستادی! برو!! بیا!!

تمیز باش!! نوبت رعایت کن! وقت نیست!!

بگو معذرت می خواهم!! و هزاران دستور دیگر از همین قبیل.!

🛑 بیشتر اوقات مربیان تصورر می کنند کنترل کردن کودک ها به این روش تنها راه چاره در تربیت کودک است، چون تعدادشاگردان زیاد است. یا اصراردارند که هیچ راه و روش دیگری به غیر از کنترل کردن کودکان وجود ندارد. اکثر موارد هم مربی می گوید که این نوع رفتار ها دلخواه پدر و مادرهایی است که از ما انتظار دارند و اگر سخت گیری نباشیم کودکشان را از مهدکودک ما در می آورند.

🛑 اما به غیر از مربیان و اولیا سخت گیر گروه دیگری از مربیان و اولیا نیز هستند که به خشونت کودکان دامن می زنند. این دسته از والدین و مربیان با رفتارهای بی ثبات خود تهاجم کودکان را بیش تر می کنند. این اولیا و مربیان روی نظرها و حرف های خود ثبات ندارند و کودکان نیز به خوبی می فهمند که نظر او تغییر می کند. بدین خاطر با حرکت های مختلف سعی می کنند تا نظر مربی و پدر و مادر را نسبت به کاری که دوست دارند عوض کنند.

🛑 هر مربی و هر پدر و مادری باید بدانند زمانی به کودکان جواب «نه» بدهند که به راستی امکان آن وجود نداشته باشد. بدین ترتیب حتی اگر کودکان گریه کنند یا جیغ بزنند نظرها آن ها نباید تغییر پیدا کند.

🛑 پس می توان گفت اولیا و مربیانی که زیاد از حد سخت گیرند و کنترل می کنند یا در کارشان بی ثبات اند، هر کدام به نوعی به رفتارهای تهاجمی کودکان دامن می زنند.

دیدگاه ها بسته شده