آیا از مهارت گفت و گو در خانواده آگاهید

گفتگو در خانواده / مشاور خانواده

گفتگو در خانواده

گفتگو در خانواده

آیا از مهارت گفت و گو در خانواده آگاهید

💠تشدید در گفتگو رابطه زناشویی ،الگويي است كه در آن يك همسر مسأله يا درخواستي را مطرح ميكند و همسر ديگربا لحن و كلام بدتري پاسخ او را ميدهد، در مقابل او هم منفيتر ميشـود و بـه تـدريج بحث منفيتر و پيچيده تر ميشود تا بالاخره يكي، ديگري را از ميـدان بـه در كنـد.

💥به مثال ذیل با دقت توجه کنید 👇🏻

👱🏻‍♂️محمد: )به طور طعنه امیز( ميتونستي درِ خمير دندونو سر جاش بذاري.

👩🏼شراره: )به طور طعنه امیز( اوه، نه اين كه تو هميشه درِ اونو ميذاري.

👱🏻‍♂️محمد: حقيقت داره، من درِ اونو
ميذارم.

👩🏼شراره: اوه، فراموش كرده بودم كه چه قدر وسواس داري، راست ميگي، البته!

👱🏻‍♂️محمد: من نميدونم كه چرا با تو موندم، تو آدم بسيار منفيی هستي!

👩🏼شراره: شايد نبايد ميموندي، هيچ كس راه رو به روت نبسته، راه باز و جاده دراز..

💠يكي از آسيب زا ترین جنبه بحثهاي خارج از كنترل، اين اسـت كـه افـراد جـوهره ی ازدواجشان را ـ چيزهايي كه به راحتي بر نميگردند ـ زير سؤال ميبرند و تهديـد به جدایی می کنند

💠همه زوجها گاهگاهي به سمت تشديد پيش ميروند، اما برخي زوجها به سرعت از اين الگو خارج شده و مثبتتر ميشوند.

💥مكالمه محمد و شراره را كه پيشتر آمد بـا مكالمـه رويـا و بهروز مقايسه كنيد.
👇🏻
👩🏼رويا: )با دلخوري( دوباره كره رو بيرون گذاشتي؟

👱🏻‍♂️بهروز: )ناراحت( مسايل اين چنين كوچك برات اين قدر مهمند؟
از جابجایی يك قالب كره؟

👩🏼رويا: )صدايش را نرمتر ميكند( مسايلي مانند اون برام مهم اند، بله!

👱🏻‍♂️بهروز: )آرامتر( حدس نميزدم، متأسـفم، بـد خلقـي كـردم )

🔻به تفاوت توجه كنيد.

💠مانند محمـد و شـراره، بحـث رويـا و بهـروز، تـشديد را نـشان ميدهد، اما اين زوج به سرعت از آن خارج
شدند.

💠دورِ تشديد هنگامي كوتاه ميشود كه معمولاً يك همسر عقب گرد كرده و كارهايي را براي كاهش تشديد انجام ميدهد، بنابراين چرخه منفي شكسته ميشود.

💠اين كار غالباً نيـاز بـه تواضعي ساده براي انتخاب نرمتر كردن تُنِ صدا و پايين آوردن سپر دارد )،نرم كردن تن صدا، ابزارهاي قدرتمند و محكمي اند كه ميتوانيد براي توقف تشديد، از آنها بهره جوست. براي از بين بردن دعوای زناشویی بايد بر حس به برنده شدن غلبه كنيد.

✔️هنگامي كه ميخواهيد براي ضربه زدن به همسرتان در بحثي كـه حـق بـا شماسـت واقعاً برنده شويد، از آن کوتاه بیایید. حتي چنانچه برنده ميشويد و چنانچه اگر برنده هستيد، بازنـده جلوه كنيد

دیدگاه ها بسته شده