عاشق دختری شدە کە قبلا دانش آموز من بودە ومی گوید چند سالی هست کەدرمسیر مدرسەاش می دیدمش اما دوست نداشتم

0
0

برادر زادەام بەگفتەی خودش عاشق دختری شدە کە قبلا دانش آموز من بودە
ومی گوید چند سالی هست کەدرمسیر مدرسەاش می دیدمش اما دوست نداشتم
پیشنهاد دوستی بدم یاخودم ازطریقی شمارەش راپیدا کنم ببینم اوهم مرادوست دارد یاخیر چون اینکارها راقبول ندارم ودوست هم نداشتم برایش مشکلی پیش بیاید
حالا این دختر خانم دیپلم گرفتە ودانشگاە نرفتە وبرادر زادەی من هم دانشجو ترم اخر وسربازی نرفتە
واز طرفی این دختر خانم خودش شماره ندارە کەمن نظرش رابدانم واینکە آیا این خاطر خواهی بەاین صورت می تونە؛ازدواج موفقی بیانجامد وآیا برادر زادەام رابە مشاور ارجاع دهم ببینم بە صلاحش هست یا باخانوادەی برادرم صحبت کنم یا هرطور شدە نظر دختر خانم رابدانم
چون برادر زادەام می گوید می خواهد بداند این خانم هم بەایشان علاقە دارد ومیتواندصبر کند تاسربازیش تمام شودو می گوید اگراین خانم کس دیگری رادوست داشتە باشد من دیگر قیدش رامی زنم چون برای عشق ودوست داشتن واقعی احترام قائل هستم
لطفا راهنمایی بفرماید
واقعا تصمیم گیری برای من سخت هست
کەچکار کنم اولویت کدامە
نظر دختر خانم رابپرسم
برادر زادەام رابە مشاور ارجاع بدهم
یا باخانوادەی برادرم صحبت کنم

0
0

خواهربزرگوارم در واقع برادرزاده شما عاشق اون دختره نشده بلکه مهردختره در دلش نشسته هست
اخه عاشق بودن با دوست داشتن یاهمون مهردردل نشستن خیلی فرق داره

اما کدوم راه حل اتخاذ بشه
به نظر بنده این هست چون شما معلم این دختره هستید و پیشنه ای اخلاقی و رفتاری از اون دارید میتونی به یک ترفندی این قضیه برادرزادتون بش بگید و نظرش سوال کنید
مطمئناً اگه کسی دیگه ای را مدنظر دارد حتما جوابش به شما منفی هست و اگه کسی را مدنظر ندارد؛ جوابش مثبت هست

اگه جوابش مثبت میتونی باهماهنگی برادرزادتون؛ خانواده اش را در جریان کار بگذارید.

البته حتماً حتماً حتماً به برادرزادتون تاکید بکنید که ازدواج کردن یک انتخاب همه عیار هست نه اینکه یک پیراهن و یا شلوار انتخاب کنی و بعدا خوشت نیومد اونا را عوض کنی بلکه ازدواج یک انتخاب مدام العمری میباشد

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید